úvodní » Historie oddílu


Historie oddílu

Za existenci našeho oddílu vděčíme Evě Číhalové – Jiskře a Ivo Mayerovi – Kapitánovi. 

Jiskra se narodila v r. 1938 do skautské rodiny a její partner Kapitán byl rovněž zkušený skaut. V červnu 1990 nastoupila do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Višňová a Kapitán zde působil jako učitel. S flétnovým souborem Višnička, založeným Jiskrou, spolupracoval až do své smrti v červnu 2003. 

Oficiálně se višňovský skauting rozvinul v r. 1991 a k dispozici byly hned kroje, čímž jsme se odlišili od ostatních v okrese, kteří je ještě neměli. :) Světlušky obsadily 2. místo Svojsíkova závodu. Konal se první tábor – v Prosenické Lhotě na dvoře bývalé školy.

O rok déle se tábořilo na Drahách u Smolotel. 

Zpočátku jsme se scházeli na hřišti či školní zahradě, příp. uvnitř školy. První klubovnou byl dnes již soukromý dům pod kostelem, druhou půda školy, třetí místnost v areálu MŠ dnes sloužící jako knihovna a čtvrtá (aktuální) se nachází v suterénu zdravotního střediska. 

I v r. 1993 se konal tábor na Drahách. A vznikla tradice nošení darů pro zvěř do lesa, nazvaná Výprava za stromečkem a konaná vždy den před Štědrým, kterou držíme dodnes.

1994 se tábořilo opět u Smolotel a byly zde rozdány přezdívky.

1995 vstoupila do dějin Kapitánova legendární hláška: „Kdo si po večerce/před budíčkem povídá, půjde hlídat stromečky. Stoupne si k nim a bude pozorovat, jak rostou.” Bylo to na táboře u Chaloupek, kam se chodilo pěšky.

Po odchodu Jiskry a Kapitána z oddílu v r. 1996 vedení převzali Koumák, Ája, Mudrc a Chichi (Janina). Kromě Koumáka byli všichni neplnoletí. Během své dovolené zde vařily skvělé paní Novotné. 

1997 byl tábor poprvé 14denní a táborovou hru mělo každé pohlaví jinou. Od té doby se rozdělovaly dále, až na dlouho měla každá družina svou. 

Dalšími tábořišti byla Slovanská Lhota, Rybníky, Olešná u Písku, Daleké Dušníky, opět Draha u Smolotel, Bukovanská zátoka a aktuálně Prófova louka u Příčov. 

Eva Číhalová – Jiskra je dcerou Josefa Horkého – Marabu, který byl významným skautem a zakladatelem skautingu na Slovensku. 

Skautské hnutí na Příbramsku sehrálo klíčovou roli v celostátním skautingu, neboť právě v našem okrese se začalo utvářet dokonce už před Svojsíkem, konkrétně v Rožmitále.